Tidigare Exkursioner 

Exkursion: Volframskarn i Bergslagen

Lördag-söndag 7-8/9 2019 Svenska Mineralogiska Sällskapet organiserar en tvådagarsexkursion till Sveriges viktigaste volframprovins, nordvästra Bergslagen!

Den kritiska specialmetallen volfram är idag eftersökt och prospekteras och produceras från olika förekomsttyper världen över; ur ett europeiskt perspektiv har vi goda anledningar att se oss om efter nya lokala producenter, inte minst i spåren av tilltagande kinesisk råvarudominans. I Sveriges fall ligger de viktigaste historiskt producerande förekomsterna i den nordvästra delen av Bergslagen, ett område som också är fortsatt aktuellt för prospektering. Här var den sista volframgruvan i drift den i Yxsjöberg (stängd 1989). En annan av de aktuella förekomsterna är den nu vattenfyllda Wigströmsgruvan (se bild ovan). De har alla det gemensamt att W-mineralisering uppträder knutet till skarn, med det viktigaste malmmineralet i form av i varierande grad powellitsubstituerad scheelit. Ursprunget till mineraliseringarna, vilka ofta också hyser bland annat koppar, molybden och vismut samt lokalt höga berylliumhalter, har diskuterats genom åren men tros idag främst vara knutet till metallfertila yngre graniter. Vi bjuder in till en exkursion som belyser och diskuterar dessa förekomster, deras bildningssätt, mineralogi, ålder och relationen till graniterna och mineraliseringarnas värdbergarter.

Exkursionsledare: Edward Lynch (SGU) och Erik Jonsson (SGU och Uppsala universitet).

 

Wigstörmsgruvan, Foto: Erik Jonsson.

Wigstörmsgruvan, Foto: Erik Jonsson.